Středisko vzdělávání, s.r.o.

Zkoušky kvalifikací

 

Chcete získat celostátně uznávaný certifikát, který prokáže, že jste odborníkem pro určitou profesi nebo oblast? Nemáte ale čas nebo finanční prostředky na absolvování dlouhodobých studijních programů či škol? Jednoduché řešení! Vykonejte zkoušku před autorizovanou osobou, která má řádné pověření od ministerstva a může vydat osvědčení, jež má doživotní platnost. Předem budete vědět, jaké kompetence budou zkoušeny a jak probíhá zkušební proces, neboť se využívají veřejně dostupné standardy vytvořené odborníky z řad vzdělávání a především firmami v oboru. Získané kvalifikace mají široké využití, což Vám potvrdí i sami absolventi.

 

Zkouška z profesní kvalifikace je v současnosti nejvyšším typem zkoušky v rámci dalšího vzdělávání. Zkoušce nemusí předcházet žádná průprava ve vzdělávací instituci. Zájemci musí na zkoušce prokázat znalosti v rámci kvalifikačního standardu uvedeném v Národní soustavě kvalifikací bez ohledu na to, jak znalosti nabyli (samostudiem, rekvalifikací, praxí aj.).

 

Národní soustava kvalifikací umožňuje každému, kdo má potřebné znalosti a dovednosti, aby složil zkoušku, aniž by se musel vracet do školních lavic. Po úspěšném absolvování zkoušky z tzv. profesní kvalifikace absolvent obdrží celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli, personálními agenturami i profesními experty. Získaná kvalifikace může být na úrovni středoškolského i vysokoškolského vzdělání (viz Evropský rámec kvalifikací, který umožňuje mezinárodní srovnání a tím zlepšuje také možnost uplatnění v zahraničí). Některé kvalifikace Vám umožní získat živnostenské oprávnění, neboť jsou ukotveny i v živnostenském zákoně.

 

Zájemci o zkoušku mohou využít odbornou průpravu na zkoušku z profesní kvalifikace, a to absolvováním přípravných rekvalifikačních kurzů, které pořádá Středisko vzdělávání s.r.o. Kurzy Vás řádně připraví k úspěšnému absolvování zkoušky a náklady na zkoušku jsou již zahrnuty v ceně rekvalifikace. Rekvalifikační kurzy včetně zkoušky lze proplatit také z prostředků úřadu práce.

 

Přihlášení na zkoušku a termín vyřízení

Uchazeč o PK se přihlašuje ke zkoušce vyplněním a odevzdáním závazné přihlášky, kterou Vám zašleme na žádost e-mailem. Přihlášku lze doručit osobně do naší kanceláře Střediska vzdělávání s.r.o. nebo poštou na adresu: Středisko vzdělávání s.r.o., Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice. Přihlášku nelze scanovat.

 

Přihlášku lze odevzdat a uhradit poplatek nejpozději 5 dnů před konáním zkoušky. Konkrétní termíny naleznete u každé kvalifikace. Po pozdějším doručení bude přihláška a platba převedena na další termín zkoušky.

 

Autorizovaná osoba si vyhrazuje právo na posunutí zkoušky z důvodu nízkého počtu zájemců. Zkouška se musí konat dle zákona nejpozději do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované osobě.

 

Nedostavení se na zkoušku (omluva absence)

Jestliže se nebudete moci dostavit na zkoušku ze zdravotních důvodů nebo jiných vážných důvodů, lze písemně zažádat o prominutí poplatku na další termín zkoušky nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky s uvedením důvodu. Součástí žádosti musí být potvrzení od lékaře o "pracovní neschopnosti". Potvrzení o pracovní neschopnosti je nutné doložit současně s žádostí o prominutí poplatku na další termín. Potvrzení o ukončení pracovní neschopnosti je třeba předložit nejpozději do 3 dnů od ukončení nemoci. Při splnění daných podmínek Vám bude umožněno složit zkoušku v dalším nejbližším termínu bez platby dalších poplatků. V případě, že tento náhradní termín nebudete akceptovat, jiný termín dle Vašeho výběru je zpoplatněn dle ceníku.

 

Potvrzení o pracovní neschopnosti dokládají i studenti a uchazeči, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru.

 

Jiné vážné důvody pro absenci u zkoušky je také nutné doložit společně s žádostí o prominutí poplatku na další termín zkoušky.

 

V případě, že se uchazeč o zkoušku omluví v termínu kratším než 2 dny před konáním zkoušky, může autorizovaná osoba jeho omluvu akceptovat a stanovit po dohodě termín náhradní.

 

Zápis akademického titulu na osvědčení

Máte-li akademický titul (např. Ing, Mgr., PhDr. a další) a přejete si tento titul zapsat na Vaše osvědčení, je třeba tuto skutečnost doložit. Ke dni podání přihlášky buď předložíte kopii Vašeho diplomu nebo občanský průkaz, kde máte tuto skutečnost zapsanou.

 

Pokud máte na diplomu uvedeno jiné příjmení, než máte v současnosti, je potřeba doložit kopii dokladu dokládajícího změnu Vašeho příjmení (např. oddací list). 

 

V případě dotazů se neváhejte na nás obrátit (tel.: 775 791 340, e-mail info@vsostrava.com).